Welsh Actor Michael Sheen Supports Local Amateur Football Club with Generous Donation

Welsh actor Michael Sheen has demonstrated his commitment to community support by making a generous donation of £5,000 to FC United of Wrexham, an amateur football and futsal club. The club, which had been struggling financially, has described the donation as a lifeline for the next year.

Celebrity endorsements have been instrumental in the club’s financial recovery, with actors Ryan Reynolds and Rob McElhenney also contributing to their cause. Sheen made his donation through the club’s GoFundMe page, bringing them closer to their target of £12,000.

For FC United of Wrexham, Sheen’s donation is particularly significant. Chairman and manager Andrew Ruscoe expressed his gratitude, stating, “We haven’t talked to Michael or anything, so we were absolutely so grateful to him. He posted the donations page on his Twitter page and he donated £5,000 to the club which is like, wow, it’s amazing.”

Ruscoe further explained the importance of the donation, noting that the club had faced financial challenges in the past. They lost a sponsor in January due to a controversy involving a donation from a social media personality. However, the club swiftly returned the donation upon realizing it didn’t align with their values.

Trials and tribulations have plagued the club as they encountered online hate and false promises from fake sponsors. Ruscoe described the recent donation from Sheen as a “magical moment,” providing stability for the club’s operations over the next year.

The funds will go towards essential needs such as coaching, delivering quality experiences to the players, and providing life-changing opportunities. FC United of Wrexham firmly believes in the power of futsal to connect aspiring athletes with the elite game and provide positive pathways for personal growth.

Michael Sheen’s support not only ensures the club’s survival but also reinforces the importance of community spirit and assistance. His donation is a testament to the impact that individuals, regardless of their celebrity status, can have on grassroots organizations and the wider community.

Welshský herec Michael Sheen prokázal svoji podporu komunitě velkorysým darováním 5 000 liber (asi 150 000 korun) FC United of Wrexham, amatérského fotbalového a futsalového klubu. Klub, který se potýkal s finančními problémy, nazval tento dar záchranou na další rok.

Podpora celebrit byla klíčová pro finanční zotavení klubu, přičemž herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney přispěli také k této věci. Sheen svou donaci poslal prostřednictvím stránky GoFundMe klubu, což je přibližuje k cíli 12 000 liber (asi 360 000 korun).

Pro FC United of Wrexham je Sheenova donace zvláště významná. Předseda a manažer Andrew Ruscoe vyjádřil svou vděčnost slovy: “S Michaelem jsme se nebavili, takže jsme mu byli naprosto vděční. Umístil odkaz na stránky pro dary na svůj účet na Twitteru a daroval klubu 5 000 liber, což je prostě wow, je to úžasné.”

Ruscoe dále vysvětlil význam této donace a upozornil na finanční problémy, kterým klub čelil v minulosti. V lednu přišli o sponzora kvůli kontroverzi týkající se daru od osobnosti sociálních médií. Klub však rychle vrátil dar poté, co si uvědomil, že není v souladu s jejich hodnotami.

Klub postihly různé problémy, jako je nenávist na internetu a falešné sliby od falešných sponzorů. Ruscoe popsal nedávnou Sheenovu donaci jako “magický okamžik”, který zajišťuje stabilitu provozu klubu na příští rok.

Peníze budou použity na základní potřeby, jako je trénink, poskytování kvalitních zážitků hráčům a poskytování příležitostí, které mohou změnit jejich životy. FC United of Wrexham pevně věří v sílu futsalu, který umožňuje aspirujícím sportovcům spojit se s elitním fotbalem a poskytuje pozitivní cesty pro osobní růst.

Podpora Michaela Sheena nejen zajišťuje přežití klubu, ale také zdůrazňuje důležitost komunitního ducha a pomoci. Jeho dar je důkazem vlivu, který jednotlivci, bez ohledu na jejich slávu, mohou mít na činnost základních organizací a širší komunitu.

Důležité termíny:
– FC United of Wrexham: klub amatérského fotbalu a futsalu s finančními problémy
– GoFundMe: platforma pro crowdsourcing sběr peněz
– Ryan Reynolds: kanadský herec a podnikatel
– Rob McElhenney: americký herec a spisovatel
– Magický okamžik: představuje dlouhé očekávání a nyní se konečně stalo realitou

Navrhované související odkazy:
FC United of Wrexham