Is Futsal Reaching Its Full Potential in England?

Futsal, the fast-paced form of small-sided football played on a hardcourt, is not experiencing the success it deserves in England, according to former futsal star Stuart Cook. He believes that the dominance of traditional football in the country is hindering the growth of futsal.

Cook, a highly successful player in his own right, played for renowned clubs such as Wrexham and Manchester, and even represented the national team, earning the title of “England’s best” in futsal. Now coaching at Bolton futsal club, he is eager to see futsal reach new heights in England.

Cook points out that the vast amount of money invested in football at all levels of the English pyramid leaves little room for funding and support in lesser-known sports like futsal. He suggests that non-league football, in particular, should reconsider paying players and instead allocate those resources to other sports.

Moreover, Cook emphasizes the need for proper sporting facilities that can accommodate not just futsal, but also other sports like handball, netball, and basketball. He believes that if communities had access to versatile indoor venues, it would create a hub for multiple sports to flourish, benefitting both the players and the local community.

One major challenge facing futsal in England is the lack of suitable venues. Cook shares his struggles in finding appropriate locations for training and matches at Bolton FC, often having to travel to nearby cities. He calls for assistance from organizations like Sport England, the Football Foundation, and the FA to invest in the construction of more futsal facilities and venues throughout the country.

Additionally, Cook raises concerns about the impact of the absence of the English national futsal team on the standard of play. Without the national team, the overall level of futsal in England has dropped, according to Cook. He emphasizes the importance of reinstating the national team to elevate the quality and competitiveness of the sport.

In conclusion, Stuart Cook asserts that for futsal to thrive in England, there needs to be a reevaluation of funding priorities, the construction of suitable facilities, and the reinstatement of the national team. By addressing these issues, the sport has the potential to reach greater heights and cultivate a strong pathway for both youth and senior players.

Futsal, rychlá forma malého fotbalu hraná na tvrdém povrchu, podle bývalého futsalového hvězdy Stuarta Cooka v Anglii nedosahuje úspěchu, který si zaslouží. Věří, že dominance tradičního fotbalu v zemi brání rozvoji futsalu.

Cook, velmi úspěšný hráč, který působil ve známých klubech jako je Wrexham a Manchester, a dokonce reprezentoval národní tým, získal titul “Nejlepší hráč Anglie” ve futsalu. Nyní působí jako trenér ve futsalovém klubu Bolton a touží vidět futsal dosáhnout nových výšin v Anglii.

Cook poukazuje na to, že obrovské množství peněz investovaných do fotbalu na všech úrovních anglické pyramidy nezbývá mnoho prostoru pro financování a podporu méně známých sportů, jako je futsal. Navrhuje, aby non-league fotbal, zejména, přehodnotil platy hráčů a místo toho přerozdělil tyto zdroje na jiné sporty.

Kromě toho Cook upozorňuje na potřebu správných sportovních zařízení, která by mohla umožnit nejen futsal, ale také další sporty, jako je házená, netball a basketbal. Věří, že by pokud by měly komunity přístup k všestranným vnitřním sportovním zařízením, vytvořilo by to centrum pro rozvoj více sportů, což by prospělo jak hráčům, tak místní komunitě.

Jednou z hlavních výzev, kterým futsal v Anglii čelí, je nedostatek vhodných prostor. Cook sdílí své obtíže při hledání vhodných míst pro trénink a zápasy ve futsalovém klubu Bolton, často musí cestovat do blízkých měst. Vyzývá organizace jako Sport England, Football Foundation a FA, aby podpořily výstavbu více futsalových zařízení a prostor po celé zemi.

Navíc Cook vyjadřuje obavy ohledně dopadu absence anglické národní futsalové reprezentace na úroveň hry. Podle Cooka bez národního týmu klesla celková úroveň futsalu v Anglii. Upozorňuje na důležitost obnovení národního týmu, aby se zvýšila kvalita a konkurenceschopnost tohoto sportu.

Závěrem Stuart Cook tvrdí, že pro rozkvět futsalu v Anglii je nezbytné přehodnotit priority financování, postavit vhodné zázemí a obnovit národní tým. Tím by se tento sport mohl dostat na vyšší úroveň a vytvořit pevnou cestu pro mládež i starší hráče.

Důležité termíny:
– Futsal: Rychlá forma malého fotbalu hraná na tvrdém povrchu.
– Non-league fotbal: Fotbalové soutěže, které nejsou součástí profesionálního fotbalového systému v Anglii.
– Sport England: Organizace, která se zaměřuje na podporu a rozvoj sportu v Anglii.
– Football Foundation: Charitativní organizace, která poskytuje finanční podporu pro rozvoj fotbalu v Anglii.
– FA: Football Association, oficiální fotbalová asociace v Anglii.

Doporučené odkazy:
The FA
Sport England