Intellion Futsal League 3.0: The Platform for Corporate Unity and Wellness

The third season of the Intellion Futsal League (IFL) organized by TATA Realty’s Intellion Offices has exceeded all expectations and witnessed an incredible response. Held at Ramanujan Intellion Park, this corporate tournament brought together teams from various IT/ITeS organizations, showcasing their skills and unity in a thrilling sporting event.

The Chennai tournament, which took place from 14th to 16th February, culminated in a celebration of the outstanding performance and sportsmanship of the participants. Amazon emerged as the winner, with TCS as the runners-up, leaving a lasting impression with their exceptional performances.

This season of IFL saw a remarkable increase in participation, with a total of 70 teams competing, a 40% rise from the previous year. Among the 54 corporate teams in Chennai alone were prominent companies such as Amazon, TCS, Astrazeneka, and Philips. The growing popularity and success of the tournament highlight the widespread enthusiasm and engagement among professionals.

IFL 3.0 not only focuses on providing a platform for sporting excellence but also emphasizes employee well-being. With a belief in equitable access to health and wellness benefits for all their clients, TATA Realty has placed employee centrality at the core of the league.

The inauguration ceremony of the third season was a grand affair, with players from the Chennaiyin FC ISL team gracing the event. Notable footballers like Ryan Edwards, Ninthoinganba Meetei, and Romario Jesuraj added to the excitement surrounding the tournament. Tanisha Gupta, a celebrated football freestyler from Pune, also captured the audience’s attention with her inspiring journey and exceptional talent.

A sense of responsibility and commitment to sustainability was instilled in the league through the Sustainability Oath. Captains and team members pledged to uphold environmental stewardship and corporate social responsibility, adding a meaningful dimension to the event.

The excitement peaked with two exhilarating exhibition matches. The showdown between Chennaiyan FC and Amazon showcased the competitive spirit and skill of both teams. Additionally, the younger generation had their moment in the spotlight with the Chennai Kaalpandhu League (CKL), a social impact initiative fostering a love for the sport among budding athletes.

The success of the Intellion Futsal League has surpassed expectations and transformed into a vibrant platform for colleagues to come together, compete, bond, and foster a sense of community. It promotes not only physical activity but also mental well-being and camaraderie among corporate professionals. Upholding the values of trust, integrity, and transparency synonymous with the TATA name, the league embodies the spirit of unity, collaboration, and long-term growth.

Třetí sezóna Futsalové ligy Intellion (IFL), kterou organizuje Intellion Offices společnosti TATA Realty, překonala veškerá očekávání a zaznamenala úžasnou odezvu. Tento firemní turnaj, který se konal v Intellion Parku Ramanujan, přivedl dohromady týmy z různých IT/ITeS organizací, které předváděly své dovednosti a jednotu v napínavém sportovním akci.

Turnaj v Chennaji, který probíhal od 14. do 16. února, vyvrcholil oslavou vynikajících výkonů a sportovního ducha účastníků. Vítězem se stal tým Amazon, s TCS na druhém místě, které zapůsobilo svými skvělými výkony.

Tato sezóna IFL zaznamenala pozoruhodný nárůst účastníků, když se zúčastnilo celkem 70 týmů, což představuje nárůst o 40 % oproti předchozímu roku. Mezi 54 firemními týmy v Chennaji se nacházely významné společnosti jako Amazon, TCS, Astrazeneka a Philips. Rostoucí popularita a úspěch turnaje poukazují na široké nadšení a zapojení profesionálů.

IFL 3.0 se zaměřuje nejen na poskytování platformy pro sportovní excelenci, ale také zdůrazňuje zaměření na blaho zaměstnanců. S vírou v rovný přístup ke zdravotním a wellness benefitům pro všechny klienty klade TATA Realty zaměření na zaměstnance do jádra ligy.

Slavnostní zahajovací ceremoniál třetí sezóny byl velkolepou událostí, když hráči týmu ISL Chennaiyin FC zahřáli přítomné. Významní fotbalisté jako Ryan Edwards, Ninthoinganba Meetei a Romario Jesuraj přidali vzrušení kolem turnaje. Tanisha Gupta, slavná fotbalová freestylerka z Pune, také upoutala pozornost publika svým inspirativním příběhem a úžasným talentem.

Směr odpovědnosti a závazku k udržitelnosti byl do ligy vložen prostřednictvím Udržitelného slibu. Kapitáni a členové týmů se zavázali dodržovat environmentální správu a korporátní sociální odpovědnost, čímž dodali akci smysluplný rozměr.

Vzbuzení vzrušení dosáhlo vrcholu dvěma vzrušujícími ukázkovými zápasy. Souboj mezi Chennaiyan FC a Amazonem předvedl soutěživý duch a dovednosti obou týmů. Mladší generace měla také svůj okamžik ve světle reflektorů s iniciativou Chennai Kaalpandhu League (CKL), která podporuje lásku ke sportu mezi začínajícími sportovci.

Úspěch Intellion Futsal League předčil očekávání a proměnil se v živou platformu, na které se kolegové setkávají, soutěží, budují vztahy a budují pocit společenství. Podporuje nejen fyzickou aktivitu, ale také duševní pohodu a kamarádství mezi firemními profesionály. Ligou prostupuje hodnoty důvěry, integritu a transparentnost, které jsou spojeny se jménem TATA, a ztělesňuje ducha jednoty, spolupráce a dlouhodobého růstu.

Další odkazy:
TATA Realty