Multi-Club Ownership: A Changing Landscape in European Football

UEFA has expressed concern over the increasing trend of multi-club ownership in European football, mainly driven by American investors. According to UEFA’s annual analysis of the European soccer economy, this trend poses potential integrity risks at the European level, as it could lead to situations where clubs owned by the same investor face each other in competitions.

Currently, more than 300 soccer clubs are part of ownership groups with multiple teams. UEFA’s report predicts that the European soccer economy will reach a revenue of approximately 26 billion euros ($27.9 billion) for clubs by 2023. This rise in multi-club ownership has been primarily fueled by investors from the United States, with 44 multi-club investment groups originating from there.

Investors are attracted to clubs in Europe due to better access to players and superior business fundamentals. In 2012, there were less than 40 clubs worldwide involved in ownership networks, but now there are 105 top-division clubs in Europe with a cross-investment relationship and an additional 112 European clubs in lower-tier divisions.

American investor groups have a significant presence in European football, with majority stakes in 37 top-tier European clubs and a total of 65 clubs under their ownership. This dominance is nearly five times more than the next highest total, which is 14 clubs in Italian ownership groups. RedBird, Eagle Football, and 777 Partners are among the American ownership groups with stakes in reputable clubs such as AC Milan, Lyon, and Everton.

UEFA has already taken action against some multi-club owners, enforcing competition entry rules drafted 25 years ago. However, the organization recognizes the need for firm regulations to address the changing landscape of ownership structures and protect the integrity of the game.

While multi-club ownership has been welcomed by some clubs and investors, fans in various countries, including England, Belgium, and France, have expressed their discontent with American owners. Critics argue that this trend could compromise the traditional relationships between clubs, sponsors, and fans.

As the influence of multi-club ownership continues to grow, UEFA and football governing bodies face the challenge of adapting regulations to ensure fair competition and maintain the spirit of the game. The impact of this trend on the future of European football remains to be seen, but it is clear that the landscape is changing, and measures are needed to safeguard the sport’s integrity.

UEFA vyjádřila obavy z rostoucího trendu vlastnictví více klubů v evropském fotbale, především díky americkým investorům. Podle každoroční analýzy evropské fotbalové ekonomiky UEFA tento trend představuje potenciální integritní rizika na evropské úrovni, protože by mohlo dojít k situacím, kdy se kluby vlastněné stejným investorem utkají ve vzájemných soutěžích.

V současnosti je více než 300 fotbalových klubů součástí skupin vlastnictví s více týmy. Zpráva UEFA předpovídá, že evropská fotbalová ekonomika dosáhne do roku 2023 přibližně 26 miliard eur (27,9 miliard dolarů) pro kluby. Tento nárůst vlastnictví více klubů byl především podporován investory z USA, kteří jsou původem z 44 skupin s víceklubovými investicemi.

Investoři jsou přitahováni ke klubům v Evropě díky lepšímu přístupu k hráčům a lepším podnikovým základům. V roce 2012 bylo méně než 40 klubů na světě zapojeno do vlastnických sítí, ale nyní existuje 105 klubů prvních divizí v Evropě s křížovými investičními vztahy a dalších 112 evropských klubů v nižších divizích.

Americké investiční skupiny mají v evropském fotbale značnou přítomnost, s většinovým podílem ve 37 klubech elitních evropských soutěží a celkem 65 klubů v jejich vlastnictví. Tato dominance je téměř pětkrát větší než následující nejvyšší počet, který je 14 klubů v italských vlastnických skupinách. Mezi americkými skupinami vlastníky s podíly ve známých klubech jako AC Milán, Lyon a Everton se řadí RedBird, Eagle Football a 777 Partners.

UEFA již přijala opatření proti některým vlastníkům více klubů, uplatňováním pravidel pro vstup do soutěže, která byla vytvořena před 25 lety. Organizace však uznává potřebu pevných předpisů, které by řešily měnící se krajinu vlastnických struktur a chránily integritu hry.

Zatímco vlastnictví více klubů bylo přivítáno některými kluby a investory, fanoušci v různých zemích, včetně Anglie, Belgie a Francie, vyjádřili svůj nesouhlas s americkými majiteli. Kritici argumentují, že tento trend by mohl ohrozit tradiční vztahy mezi kluby, sponzory a fanoušky.

Jak vliv vlastnictví více klubů dále roste, UEFA a fotbalové řídící orgány čelí výzvě adaptovat předpisy, aby zajistily spravedlivou soutěž a zachovaly ducha hry. Dopad tohoto trendu na budoucnost evropského fotbalu zůstává vidět, ale je jasné, že se krajina mění a je zapotřebí opatření k ochraně integrity sportu.