Hostility in Hong Kong: Messi Booed for Skipping Exhibition Match

Lionel Messi, the beloved soccer player known worldwide, faced an unexpected wave of hostility in Hong Kong when he was booed by frustrated fans for sitting out an exhibition match. The incident raised suspicions in China’s state-controlled media, who suggested CIA involvement in the debacle. Despite Messi’s explanation of a hamstring strain that kept him on the bench, many fans remained skeptical due to his subsequent participation in a game in Japan just three days later.

The near-capacity crowd of over 38,000 in Hong Kong had paid exorbitant prices to see their hero, only to witness Messi walking away with his hands in his pockets as the Hong Kong chief executive greeted his Inter Miami teammates. Outraged by this perceived snub, Regina Ip Lau Suk Yee, a member of the Hong Kong Executive Council, expressed her disgust and called for Messi to be banned from returning to Hong Kong. Similarly, Kenneth Fok Kai-kong, a prominent businessman and politician in Hong Kong, vented his disappointment on Weibo, China’s heavily censored social media platform.

While some Chinese media outlets propagated conspiracy theories about Messi’s actions, many fans dismissed these theories as scornworthy tabloid material. The Global Times, a Chinese Communist Party mouthpiece, even suggested that external forces were intentionally embarrassing Hong Kong by using this incident. However, not all Chinese citizens were swayed by these sentiments, with some pointing out that Messi may not have deliberately snubbed the chief executive since he did not know the politicians present.

Although Messi has not responded to these accusations, Chinese human rights activists commended his behavior and criticized China’s reactions. They argued that labeling Messi’s actions as embarrassing for Hong Kong was unfair and suggested that this incident would only further isolate China. The cancellation of a friendly game with Argentina’s national soccer team by the sports administration in Hangzhou, a city known for e-commerce giant Alibaba, added to the ongoing tensions.

As tensions continue to simmer, it remains to be seen how this incident will impact future relations between Hong Kong, China, and Argentina. While the anger of fans in Hong Kong is understandable, it is essential to avoid jumping to conclusions without concrete evidence. Furthermore, it is crucial not to let sports events overshadow larger political issues or strain diplomatic relations.

Lionel Messi, oblíbený fotbalový hráč známý po celém světě, se v Hongkongu setkal s neočekávanou vlnou nepřátelství, když byl vypískán zklamanými fanoušky za to, že nehrál exhibiční zápas. Tento incident vyvolal podezření v médiích pod kontrolou čínského státu, která naznačovala zapojení CIA do tohoto debaklu. Přestože Messi vysvětlil, že trpí nataženým svalem, kvůli kterému zůstal na lavičce, mnoho fanoušků zůstalo nedůvěřivých kvůli jeho následné účasti ve hře v Japonsku jen tři dny poté.

Téměř zaplněný stadion s více než 38 000 diváky v Hongkongu zaplatil přemrštěné ceny, aby viděli svého hrdinu, ale místo toho viděli, jak Messi odchází s rukama v kapsách, zatímco předseda vlády Hongkongu přivítal jeho spoluhráče z Inter Miami. Pobouřeni takovýmto vnímaným znevažováním vyjádřila Regina Ip Lau Suk Yee, členka Výkonné rady Hongkongu, své pohoršení a volala po tom, aby Messi byl zakázán před návratem do Hongkongu. Podobně Kenneth Fok Kai-kong, přední podnikatel a politik v Hongkongu, vyjádřil své zklamání na čínské sociální síti Weibo, která je těžce cenzurována.

Zatímco některá čínská média šířila konspirační teorie o Messiho činech, mnoho fanoušků tyto teorie odmítlo jako hodné opovrženíhodných bulvárních médií. Dokonce i deník Global Times, mluvčí Čínské komunistické strany, naznačil, že vnější síly záměrně ponižují Hongkong tímto incidentem. Nicméně ne všichni čínští občané byli tímto naštvaní, někteří poukázali na to, že Messi nemusel záměrně ignorovat předsedu vlády, protože neznal přítomné politiky.

Messi zatím nereagoval na tyto obvinění, ovšem čínští aktivisté za lidská práva ocenili jeho chování a kritizovali čínské reakce. Argumentovali, že označovat Messiho činy za ponižující pro Hongkong je nespravedlivé a naznačovali, že tento incident bude Čínu ještě více izolovat. Zrušení přátelského zápasu s argentinským národním fotbalovým týmem správou sportu v Hangzhou, městem známým pro e-commerce giganta Alibaba, přispělo ke stále se zhoršujícím napětím.

Ještě není jasné, jak tento incident ovlivní budoucí vztahy mezi Hongkongem, Čínou a Argentinou. Zatímco hněv fanoušků v Hongkongu je pochopitelný, je důležité se vyvarovat soudů bez konkrétních důkazů. Navíc je klíčové nedovolit sportovním událostem přebít větší politické problémy či narušit diplomatické vztahy.