Arrayanes Soccer School in Connecticut: Inspiring a New Generation of Latino Soccer Players

Arrayanes Soccer School, based in Connecticut, is on a mission to inspire a new generation of U.S.-born Latinos to embrace the game of soccer. Founded in mid-2023 by Dayana Corredor and Julian Rubino, both originally from Colombia, Arrayanes seeks to create a vibrant soccer scene in the state and foster a sense of community among diverse populations.

Julian Rubino, the technical director and owner of Arrayanes, is leading the charge in molding Connecticut’s young soccer scene. Reflecting on the meteoric rise of soccer’s popularity in the U.S., Rubino credits the likes of Lionel Messi, an Argentine soccer star who joined Major League Soccer with the Inter Miami team. Rubino believes that soccer’s global allure has the power to bring diverse communities together and sees the sport as a form of freedom and equality.

Arrayanes Soccer School goes beyond training athletes. It focuses on instilling values, discipline, and respect in its students, regardless of their background. The school offers bilingual soccer sessions that promote social interaction and community cohesion among three to 18-year-olds, including second-generation Hispanic and Caucasian children. In winter, 25 children participate, while over 70 join in the summer.

Xavier Aguirre Santana, a guidance coordinator at Arrayanes, brings his wealth of experience and passion to the field. Coming from Ecuador, where soccer holds deep cultural significance, Santana acknowledges that coaching young children in soccer is less common in the U.S. He believes that Arrayanes will pave the way for other soccer schools to improve and adapt their sports planning according to the ages of the kids, emphasizing the importance of structured training programs and better coaching standards.

Arrayanes Soccer School aims to forge partnerships with local clubs like Hartford Athletic to further develop the soccer scene in Connecticut. By nurturing local talent and implementing quality coaching standards, Arrayanes strives to create opportunities for the next generation of U.S. soccer stars.

Arrayanes Soccer School: Cultivating Latino Soccer Enthusiasm in Connecticut

Arrayanes Soccer School, a thriving soccer institution based in Connecticut, is working diligently to ignite a newfound passion for the sport among the U.S.-born Latino population. Founded in 2023 by Dayana Corredor and Julian Rubino, both originally from Colombia, Arrayanes strives to foster a vibrant soccer scene and create a strong sense of community.

Julian Rubino, the mastermind behind Arrayanes as its founding technical director and owner, believes that soccer’s soaring popularity in the U.S. is partly due to the impact of players like Lionel Messi, an acclaimed Argentine soccer star who recently joined Major League Soccer’s Inter Miami team. Rubino considers soccer a unifying force, capable of bringing diverse communities together. In his eyes, the sport represents freedom, equality, and inclusivity.

Arrayanes Soccer School is not solely focused on developing athletes; it is also dedicated to instilling values, creating lasting memories, and fostering a sense of belonging. The school offers bilingual soccer sessions to a diverse group of participants aged three to 18, including second-generation Hispanic and Caucasian children. These sessions promote social interaction and community cohesion, with 25 individuals joining during the winter and over 70 during the summer.

Xavier Aguirre Santana, a guidance coordinator at Arrayanes, brings an abundance of experience and passion to the field. Santana, hailing from Ecuador, where soccer occupies a revered place in the culture, notes the relative scarcity of soccer coaching for young children in the U.S. He believes that Arrayanes can serve as a catalyst for other soccer schools to enhance their operations and align their sports planning with the specific needs of each age group. Santana emphasizes the importance of structured training programs and elevated coaching standards in nurturing local talent and creating opportunities for aspiring professional soccer players.

Arrayanes Soccer School aspires to establish partnerships with local clubs, such as the Hartford Athletic, with the aim of cultivating a thriving and diverse soccer community in Connecticut. Through their dedication to excellence and their unwavering commitment to the development of young soccer enthusiasts, Arrayanes is poised to shape the future of soccer in the United States.

1. Kdy byla Arrayanes Soccer School založena?
Arrayanes Soccer School byla založena v polovině roku 2023.

2. Kdo jsou zakladatelé Arrayanes Soccer School?
Arrayanes Soccer School založili Dayana Corredor a Julian Rubino, původem z Kolumbie.

3. Jaké je hlavní poslání Arrayanes Soccer School?
Hlavním posláním Arrayanes Soccer School je inspirovat novou generaci latinsko-amerických Američanů, aby se zamilovali do fotbalu a vytvořili živou fotbalovou scénu a komunitu různých populací v Connecticutu.

4. Jaký vliv na popularitu fotbalu v USA má Lionel Messi?
Julian Rubino, technický ředitel a majitel Arrayanes Soccer School, přičítá vzestup popularity fotbalu v USA takovým hráčům jako je Lionel Messi, argentinská fotbalová hvězda, která nedávno přestoupila do týmu Inter Miami v Major League Soccer. Messiho příchod do US ukazuje globální přitažlivost fotbalu a jeho mocné spojování různých komunit. Rubino také vnímá sport jako formu svobody a rovnosti.

5. Jaká je filozofie Arrayanes Soccer School?
Arrayanes Soccer School se zaměřuje na vývoj hodnot, disciplíny a respektu u svých studentů, bez ohledu na jejich původ. Škola nabízí bilingvní fotbalové tréninky, které podporují sociální interakci a soudržnost komunity u dětí ve věku od 3 do 18 let, včetně dětí hispánského a kavkazského původu druhé generace. V zimě se účastní 25 dětí, v létě přes 70.

6. Jaký je příspěvek Xaviera Aguirre Santany pro Arrayanes Soccer School?
Xavier Aguirre Santana, koordinátor poradenství v Arrayanes, přináší na hřiště bohaté zkušenosti a vášeň. Pochází z Ekvádoru, kde má fotbal hluboký kulturní význam. Santana si je vědom toho, že trénink mladých dětí ve fotbale je v USA méně obvyklý. Věří, že Arrayanes může otevřít cestu pro ostatní fotbalové školy, aby zlepšily své plánování a přizpůsobily tréninkové programy věku dětí. Santana zdůrazňuje důležitost strukturovaných tréninkových programů a lepších standardů trenérů.

7. Jaké jsou cíle Arrayanes Soccer School?
Arrayanes Soccer School si klade za cíl navázat partnerství s místními kluby, jako je Hartford Athletic, aby dále rozvíjela fotbalovou scénu v Connecticutu. Chtějí podporovat místní talenty a zavádět vysoké standardy v trenérských metodách. Arrayanes usiluje o vytváření příležitostí pro další generaci amerických fotbalových hvězd.

8. Kde je možné najít další informace o Arrayanes Soccer School?
Další informace o Arrayanes Soccer School můžete najít na oficiální webové stránce: ArrayaneSoccer.com.